Formare profesională

 

        Catedrele de pregătire sunt unităţile structurale de bază ale şcolii, formate din totalitatea instructorilor militari şi personal didactic auxiliar, subordonate locţiitorului comandantului şi au ca sarcină de bază organizarea şi desfăşurarea învăţământului centrat pe unități de rezultate ale învățării tehnice – generale, respectiv specializate.

1. Catedra „Pregătire de specialitate” asigură:

 • realizarea competenţelor profesionale privind sistemul integrat de măsuri tehnico-organizatorice specifice, planificate pentru preîntâmpinarea sau eliminarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă;
 • realizarea competenţelor profesionale privind organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 • formarea şi perfecționarea deprinderilor psihopedagogice și metodice necesare organizării, conducerii și desfășurării temelor de pregătire continuă a personalului operativ.
 • Highslide JS
  Poligon de antrenament al binomului de intervenție
  Highslide JS
  Stingerea incendiilor de lichide combustibile
  Highslide JS
  Poligon evacuare persoane din medii ostile vieții

2. Catedra „Pregătire în domeniul tehnic-auto” asigură :

 • desfăşurarea de activităţi teoretice şi practice în vederea obţinerii permisului de conducere auto categoria C;
 • realizarea competențelor privind asigurarea mentenanței mijloacelor tehnice de intervenție aflate în dotare;
 • realizarea competențelor privind utilizarea autospecialelor de intervenție.
 • Highslide JS
  Sala cunoașterea autovehiculelor
  Highslide JS
  Autocamioane școală de șoferi (categoria C)
  Highslide JS
  Machete cunoașterea autovehiculelor

3. Catedra „Științe sociale, informatică și educație fizică” asigură :

 • realizarea competenţelor de comunicare profesională și de comunicare profesională în limba engleză prin aplicarea unui limbaj specializat domeniului de activitate;
 • realizarea competenţelor de utlizare a aplicațiilor informatice specifice și de folosire a mijloacelor de comunicaţii aplicate la realităţile muncii operative;
 • menţinerea şi dezvoltarea capacităţilor psiho-fizice de asigurare a lucrului în echipă prin educaţie fizică.
 • Highslide JS
  Sala de sport
  Highslide JS
  Teren tenis de câmp
  Highslide JS
  Sala de sport

4. „Centrul pentru Formarea Formatorilor în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă” desfășoară activități de formare inițială a elevilor și de pregătire continuă a subofițerilor din structurile I.G.S.U/ M.A.I. și asigură:

 • formarea competențelor necesare acordării primului ajutor calificat și îndeplinirea atribuțiilor ca membrii ai echipajelor publice de intervenție de urgență în faza prespitalicească, precum și formarea competențelor pentru executarea procedurilor de descarcerare și integrarea în cadrul echipei de intervenție în timpul acțiunilor de descarcerare.
 • Highslide JS
  Aplicarea manevrelor de monitorizare/resuscitare
  Highslide JS
  Imobilizarea victimei pe targă în vederea transportului la spital
  Highslide JS
  Accesorii de descarcerare și prim ajutor

 

 

Formare inițială

         1. Absolvenții calificării „subofițer de pompieri și protecție civilă” vor dobândi cunoștințe, abilități și atitudini care să le permită executarea operațiunilor pentru conducerea și desfășurarea acțiunilor de intervenție în situații de urgență, aplicarea nomelor de prevenire și stingere a incendiilor, utilizarea autospecialelor de intervenție, organizarea și conducerea acțiunilor de intervenție pentru limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor, executarea misiunilor privind descarcerarea și acordarea primului ajutor calificat.

  A. UNITĂȚI DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII TEHNICE GENERALE
  Pentru calificarea „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă” 1. COMUNICAREA ȘI COOPERAREA PROFESIONALĂ
  2. INSTRUIREA MILITARĂ

  B. UNITĂȚI DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII TEHNICE SPECIALIZATE
  Pentru calificarea „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă” 3. APLICAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
  4. MONITORIZAREA INTERVENȚIILOR ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ
  5. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
  6. UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DIN ÎNZESTRARE
  7. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT ȘI APLICAREA TEHNICILOR DE DESCARCERARE

         2. Absolvenții calificării „maistru militar auto” vor dobândi cunoștințe, abilități și atitudini care le vor permite să realizeze operaţii cu grad redus de complexitate privind întreţinerea, repararea şi verificarea stării de funcţionare a autovehiculelor din dotare. Totodată absolvenţii vor acumula cunoştinţe specifice şi îşi vor forma abilităţile necesare evidenţei utilizării şi mentenanţei mijloacelor tehnice din dotare.

  A. UNITĂȚI DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII TEHNICE GENERALE
  Pentru calificarea „maistru militar auto” 1. COMUNICAREA ȘI COOPERAREA PROFESIONALĂ
  2. INSTRUIREA MILITARĂ

  B. UNITĂȚI DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII TEHNICE SPECIALIZATE
  Pentru calificarea „maistru militar auto” 3. IDENTIFICAREA ORGANELOR DE MAŞINI ÎN SUBANSAMBLURI MECANICE
  4. PREGĂTIREA MIJLOACELOR TEHNICE AUTO PENTRU EXPLOATARE
  5. ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA MIJLOACELOR TEHNICE AUTO
  6. UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DIN ÎNZESTRARE
  7. PREGĂTIREA PENTRU INTERVENȚIE

 

 

Formare continuă

         Ulterior formării inițiale, pentru dezvoltarea carierei militare printr-un cumul al contextelor de învățare, se realizează formarea continuă în cadrul școlii prin cursuri și stagii de pregătire, astfel:

» Cursuri pentru schimbarea specialității;

» Cursuri și programe formative necesare îndeplinirii atribuțiilor postului , în conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 213/ IG din 31.03.2017 privind organizarea și desfășurarea formării profesionale continue a personalului operativ din subunitățile de intervenție ale serviciilor de urgență profesionale (ISU 06/2017), după cum urmează:

Public țintă Modulul numărul Număr de ore Competențe realizate
SERVANȚI I 30   1. Utilizare și întreținere aparate de respirat;
  2. Tehnica folosirii stingătoarelor;
  3. Amenajarea surselor de apă și alimentarea autospecialelor.
II 30   1. Tehnica deschiderii ușilor și ferestrelor;
  2. Tehnici de folosire a motofierăstrăului cu lanț;
  3. Tehnici de întrerupere a alimentării cu energie electrică a locuințelor (tensiune joasă);
  4. Tehnici de întrerupere a alimentării cu gaze naturale a locuințelor (presiune joasă) – conform procedurii și a protocolului cu Distrigaz.
III 30   1. Tehnici de utilizare a țevii de refulare a apei;
  2. Tehnici de utilizare a țevii generatoare de spumă;
  3. Tehnica refulării substanțelor de stingere din nacela autoscării/ platformei;
  4. Tehnica refulării pulberilor stingătoare;
IV 24   1. Fenomene termice ale incendiului.
V 30   1. Tehnici de pătrundere în încăperi incendiate;
  2. Tehnici de ventilare a construcțiilor.
COMANDANȚI DE ECHIPAJ IX 90   1. Intervenția la accidente provocate pe timpul transportului de substanțe periculoase (30 ore);
  2. Curs comandant de echipaj (60 ore).
ȘEFI DE TURĂ X 150   1. Curs psihopedagogie și metodică (60 ore);
  2. Curs șef de tură (90 ore).
SERVANȚI XII 120   1. Curs de conducere auto.

 

» Examene pentru dezvoltarea carierei militare - pentru acordarea gradului de plutonier adjutant/ maistru militar clasa I;

» Curs de perfecționare POMPIERI/ PROTECȚIE CIVILĂ;

» Cursul de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare.

 

         Cursul de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare este organizat pentru ofițerii și subofițerii încadrați în structurile de intervenție pentru situații de urgență, respectiv pentru cei încadrați în alte structuri ale M.A.I. și are ca scop însușirea cadrului legislativ privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de intervenție ale echipajelor SMURD, formarea și perfecționarea deprinderilor de aplicare a tehnicilor și manevrelor de prim ajutor calificat și de executare a tehnicilor pentru descarcerare. Cursul se finalizează cu examen de absolvire și atestă dobândirea următoarelor competențe:

• aplică tehnici și manevre de prim ajutor cu și fără echipamente;

• execută tehnici și manevre de prim ajutor calificat în situații cu una sau mai multe victime sau persoane aflate în pericol și alte operațiuni de salvare;

• execută tehnici de descarcerare în situații cu una sau mai multe victime aflate în pericol;

• se integrează în cadrul echipei de intervenție în timpul acțiunilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și pentru descarcerare;

• aplică principii metodice de organizare și conducere a activităților de instruire a membrilor echipei de intervenție.

 

Asigurarea calității educației

         Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate.

         Evaluarea calității educației constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizație furnizoare de educație și programele acesteia îndeplinesc standardele și standardele de referință. Atunci când evaluarea calității este efectuată de însăși organizația furnizoare de educație, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calității este efectuată de o agenție națională sau internațională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.

         Asigurarea calității educației este realizată printr-un ansamblu de acțiuni de dezvoltare a capacității instituționale de elaborare, planificare și implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizația furnizoare de educație îndeplinește standardele de calitate. Asigurarea calității exprimă capacitatea unei organizații furnizoare de a oferi programe de educație în conformitate cu standardele anunțate. Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătățirea continuă a calității educației.

       Controlul calității educației în unitățile de învățământ postliceal presupune activități și tehnici cu caracter operațional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecție desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.

         Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea organizației furnizoare de educație, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe alegerea și aplicarea standardelor de referință.

         Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calității prin care se certifică respectarea standardelor pentru funcționarea organizațiilor furnizoare de educație și a programelor lor de studii. Acreditarea organizațiilor furnizoare de educație și a programelor lor de studiu este parte a asigurării calității.

         Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizație furnizoare de educație, precum și pentru angajații acesteia.

         Furnizorii de educație trebuie să funcționeze astfel încât prin calitatea activității lor să satisfacă încrederea publică, iar învățământul să se afirme ca bun public.

a.) Rapoarte anuale de evaluare internă a calității :

b.) Planuri ale dezvoltării instituționale :

c.) Atestate privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” - Boldești :

Sigla scolii